Mācību procesa organizēšanas KĀRTĪBA

 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, uzsākot 2021./2022. mācību gadu

 

Organizēt mācību procesu, ievērojot pamatprincipus un prasības, kas noteiktas Ministru Kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”:

 1. Mācības organizēt klātienē. Klātienes mācībās piedalās pirmsskolas bērni, kā arī 1.-9. kl. skolēni ar sadarbspējīgu vai pārslimošanas sertifikātu (turpmāk tekstā sertifikāts) vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu;
 2. Testēšanu drošām klātienes mācībām veic saskaņā ar Veselības ministrijas iztrādātajiem noteikumiem. Covid-19 testu veic pirms mācību gada sākuma – 26. augustā, ierodoties izglītības iestādē noteiktā laikā. Tālākai mācību procesa nodrošināšanai testi tiek veikti reizi nedēļā ceturtdienās, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk tekstā SPKC) algoritmam, sadarbībā ar E. Gulbja laboratoriju;
 3. Ievērot higiēnas un distancēšanās prasības, kā regulāra roku mazgāšana un dezinfekcija, izvairīšanās no drūzmēšanās ar citu klašu skolēniem, pēc iespējas ievērot 2 metru distanci vienam no otra, ūdens dzeršanai lietot personīgos traukus, lietot maiņas apavus.
 4. Skolas telpu regulāru vēdināšanu, darba virsmu un priekšmetu regulāru dezinfekciju, tai skaitā pēc katras informātikas/datorikas/sporta un mūzikas nodarbības. Atbildīgie: klases telpās – pedagogi, koplietošanas telpās, datorklasē un sporta zālē – apkopēji;
 5. Autobusos skolēni no 1. – 9. kl. lieto sejas maskas;
 6. Ierašanās skolā tiek organizēta 3 maiņās: 5.-9. klašu skolēni ierodas skolā no 8:00-8:20; 1.-4. klašu skolēni no 8:20-8:35; skolēni, kas ierodas skolā ar skolas autobusu – tiem paredzētajā laikā. Kā izņēmums tiek pieļauts pulciņu apmeklējums, pirmsskolas bērnu vai skolēnu no vienas ģimenes ierašanās citā laikā. Dežūrapkopēja uzrauga, lai pārģērbšanās laikā skolas ģērbtuvē nenotiktu drūzmēšanās, aicinot skolēnus uzgaidīt ārpus garderobes, vai pie skolas ieejas. Pēc pārģērbšanās skolēni dodas uz savu klases telpu;
 7. Pirmsskolas bērniem un 1.-3. kl. skolēniem mācību telpā nav jālieto sejas maskas. 4.-9. kl. skolēni un pedagogi ar derīgu sertifikātu mācību telpā sejas masku var nelietot;
 8. -9. kl. skolēni un pedagogi, kam nav sertifikāts, mācību telpā lieto sejas masku;
 9. Koplietošanas telpās visi 1.-9. kl. skolēni, pedagogi un darbinieki lieto sejas maskas;
 10. Skolēnu vecākiem uzturēšanās skolā ir stingri ierobežota, kā izņēmumu pieļaujot gadījumu, ja vecāks iepriekš ir vienojies ar pedagogu un ir norunāts konkrēts satikšanās laiks un vieta, ievērojot visus piesardzības pasākumus, tai skaitā virsmu dezinfekciju. Pirmsskolas un 1. klases skolēnus vecāks drīkst pavadīt līdz skolas ieejai, kur tos sagaida dežūrapkopēja vai klases audzinātāja;
 11. Pirmsskolas un 1.-9. kl. skolēniem pamatuzturēšanās ir savā klases telpā, uz kuru dodas priekšmetu pedagogi. Kā izņēmums ir mūzikas stundas, kas notiek skolas svinību zālē un sporta stundas, kas notiek sporta zālē, kur ir iespējams nodrošināt apvienoto klašu skolēnu distancēšanos;
 12. Starpbrīžos skolēni uzturas savā klases telpā, tās tuvumā attiecīgajā skolas stāvā un korpusā, vai izmanto labierīcības. Pirmsskolas, 1., 2., 7. un 9. klašu skolēni izmanto 1. stāva labierīcības, bet 3., 4., 5., 6. un 8. klašu skolēni izmanto 2. stāva labierīcības. Lai izvairītos no drūzmēšanās, labierīcības vēlams izmantot arī mācību stundas laikā;
 13. Ēdināšana skolā tiek plānota divās maiņās. Pirmsskolas un 1.-3. klases skolēni dodas uz ēdamzāli 4. stundas laikā dežūrskolotāja uzraudzībā, 4.-9. klašu skolēni – pēc 4. stundas ar dežūrskolotāja klātbūtni;
 14. Pēc mācību stundām skolēni apmeklē interešu pulciņu, gaida skolas autobusu savā klases telpā, vai dodas mājās, ja skolā nav apmeklējamo stundu. 1.-4. klašu skolēni dodas uz pagarināto grupu, kas notiek laukā, svinību vai sporta zālē pagarinātās grupas pedagoga uzraudzībā;
 15. Ja tiek konstatēts, ka skolēnam ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), skolēns tiek izolēts no citiem skolēniem un dodas uz sporta zāles atpūtas telpu pedagoga uzraudzībā. Tiek sazvanīti skolēna vecāki un informēti, ka skolēnam jādodas mājās un jāvēršas pie ģimenes ārsta;
 16. Ja pēc saslimšanas tiek konstatēts, ka skolēns ir Covid-19 pozitīvs, tiek apzināti klases vecāki ar aicinājumu vērsties pie ģimenes ārsta un saskaņā ar SPKC norādēm veikt karantīnu . Attiecīgās klases skolēniem atļauts apmeklēt skolu ar ģimenes ārsta atļauju;
 17. Ja saslimšana ar Covid-19 tiek konstatēta pedagogam vai skolas darbiniekam, tiek apzinātas visas kontaktpersonas skolā un aicinātas vērsties pie ģimenes ārsta kā arī saskaņā ar SPKC norādēm veikt karantīnu. Pedagogam vai skolas darbiniekam atļauts apmeklēt darbu ar ģimenes ārsta atļauju;
 18. Ja skolēns pārkāpj, neievēro, ignorē iepriekšminētās skolas noteiktās prasības, pedagogs veic fakta konstatējumu, kas adresēts skolas direktorei. Pēc tā saņemšanas, skolēns raksta situācijas aprakstu, kurā izklāsta notikušo pārkāpumu. Ja situācija nemainās un pārkāpumi turpinās, par to tiek informēti skolēna vecāki un iesaistīta pašvaldības policija;
 19. Par izstrādātās kārtības ieviešanu, pārraudzību un prasību ievērošanu skolā atbildīga ir skolas direktore A. Zēberga.

Kārtība uzsākot jauno mācību gadu 2021_2022