Izglītības un zinātnes ministrija pilnveidojusi  interešu izglītības norises kārtību drošā vidē. To paredz ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas 2021. gada 30. novembrī, apstiprināti valdībā.

Interešu izglītība turpmāk būs organizējama sekojoši:

– iekštelpās katram izglītojamam ir ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības;

– tiek nodrošināta telpu ventilācija vismaz 15 minūtes astronomiskās stundas ietvaros nodrošina svaiga gaisa pieplūdi telpai;

– izglītojamo skaits vienā grupā nepārsniedz 20 personas, izņemot pamata un vidējās izglītības pakāpes vienas grupas, klases vai kursa izglītojamos, šiem skolēniem nav jāievēro skaita ierobežojums.

izglītojamie ir veikuši rutīnas skrīninga testu (ja ir testa rezultāts ir pieejams, to uzrāda pedagogam digitālā vai papīra formātā, ja testa rezultāts skolēnam nav, tad viņš/vecāks paraktās par to, ka skolēns ir COVID19 negatīvs, balstoties uz paštestiem vai klasē veikto kopīgo testēšanās rezultātu, parakstu lapas Jums jau ir izsūtītas iepriekš);

– izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, nodarbības notiek attālināti vai klātienē, ja izglītojamie formālajā izglītībā veikuši rutīnas skrīninga testu.

Interešu izglītības nodarbības var notikt:

1. individuāli (vai izglītojamiem, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā);

2. skolās vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem tās pašas izglītības iestādes iekštelpās bez skaita ierobežojuma;

3. iestādēs ārpus skolas (BJC, manēžā u.c.) iekštelpās izglītojamiem no 1.klases līdz 12 gadu vecumam, kā arī izglītojamiem ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, līdz 20 personām no dažādām grupām, klasēm, kursiem;

4. bērni no 12 gadu vecuma, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, interešu izglītības nodarbībās ārpus savas izglītības iestādes var piedalīties attālināti vai klātienē (iekštelpās un ārtelpās) individuāli (vai vienas mājsaimniecības ietvaros), kā arī ārpus telpām, uzrādot skolā veiktā rutīnas skrīninga testu. Ārpus telpām var piedalīties izglītojamie no dažādām klasēm līdz 20 personām.

 

Pirmsskolas vecuma izglītojamiem nodarbības notiek attālināti vai klātienē:

1. individuāli (vai izglītojamiem, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā);

2. interešu izglītības iespējams īstenot gan savas grupas ietvaros, gan bērniem no dažādām grupām vienas iestādes ietvaros līdz 20 dalībniekiem;

3. ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām.

 

Sporta treniņi:

– grupā interešu izglītības norisē gan iekštelpās, gan ārpus telpām var piedalīties darbinieki un izglītojamie ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī bērni no 1.klases līdz 12 gadu vecumam, kuri formālajā izglītībā ir veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši centra algoritmam. Grupas lielums nevar pārsniegt 20 bērnu.

–  iekštelpās vienas treniņgrupas ietvaros var darboties vienas vispārējās izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie, kuri veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros.

– bērni līdz 12 gadu vecumam var klātienē piedalīties peldētapmācības programmā, ja vienam bērnam nodrošināti ne mazāk kā 6 m2 no peldētapmācības peldbaseina ūdens virsmas platības.

– klātienē iespējami arī individuāli treniņi (arī vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem bērniem), ja nodarbības telpā bez trenera neatrodas citas personas;

 

Telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietotas sejas maskas (masku var nelietot līdz 7 gadu vecumam, logopēdijas nodarbībās, bērni ar kustību traucējumiem un psihiskās veselības traucējumiem, fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā, mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā).

Nodarbībās (gan iekštelpās, gan ārtelpās) pedagogam jābūt ar derīgu COVID19 vakcinācijas/izslimošanas sertifikātu.